Retie Rockt

15.06.2019

Retie Rockt - 09 Juni 2018
Festival in Gemeentepark 't Schijf, Hobrugstraat, 2470 Retie

Artikel 1: De koper van een toegangsticket & iedereen die de terreinen van “Retie Rockt”  betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en te verwijderen.

Artikel 2 : Zijn niet toegelaten op het terrein van “Retie Rockt”  :

  • PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR ZONDER BEGELEIDING van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders
  • EIGEN DRANK
  • GEVAARLIJKE VOORWERPEN
  • DIEREN (uitgezonderd geleidehonden)

Artikel 3: De inrichters behouden zich het recht voor:

  1. Het laten verifiëren van de leeftijd.
  2. Een oppervlakkige controle toe te staan van kleding en handbagage.

Artikel 4 : De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon:

  1. verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid.
  2. die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan.
  3. die onder invloed is van alcohol of drugs.

Artikel 5 : Alle beeld-& geluidsopnamen gemaakt op het terrein door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze beelden af.

Artikel 6 : Het verbruik van alcoholische dranken is voor min 16-jarigen verboden.

Artikel 7 : De bezoeker verbindt zich ertoe de eigendom en nachtrust van derden te respecteren, overeenkomstig de regels betreffende het goed nabuurschap. Bekers en consumpties meenemen naar buiten is verboden. Wildplassen is verboden, zowel binnen als buiten. Er worden voldoende sanitaire voorzieningen voorzien.

Artikel 8 : Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde het toegangsbewijs kunnen vertonen. In het negatieve geval zal de persoon in kwestie het terrein moeten verlaten.

Artikel 9 : Bij afsluiting van het terrein om veiligheidsredenen of om andere reden ook, zullen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot het terrein ontzegd worden (tijdelijk).

Artikel 10 : Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.

Artikel 11: Tickets worden noch terugbetaald, noch omgewisseld en mogen niet doorverkocht worden. Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. De organisatie zal zijn plicht doen om een waardige vervanger te vinden in geval van annulatie artiest. De artiesten en organisatie kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval. Aansprakelijkheid van de organisator in geval van overmacht wordt uitgesloten.